Общи условия за доставка

които се отнасят до всички случаи, в които Güttler Kft. (Фирмен номер: 06-09-003973, адрес: 6800, гр. Ходмезьовашархей, външен район 022/35; данъчен номер: 11391124-2-06; предст.: Жомбор Томаши; имейл: info@guttler.hu) продава стока или извършва услуги, като всички тези случай не са в противоречие с договора, сключен между тях. За писмен договор се смята дадена поръчка по поща, факс, имейл или лично и нейното потвърждение за получаването й.

Ако страните са сключили писмен договор за сделката, то тогава Общите условия за доставка (накратко ОУД) са валидни дотолкова, доколкото в сключения договор не е упоменато нещо различно. За всички въпроси, по които страните се договарят различно от ОУД, са валидни условията, залегнали в сключения договор. За въпроси, които не са засегнати конкретно в сключения договор, са валидни законовите разпоредби и правни норми, заложени в Правителствена наредба 45/2014 (II.26) и Гражданския процесуален кодекс.

 

1. Договора за доставка се сключва

Представените от Güttler Kft. цени, количество, срокове и условия за доставка в каталозите и брошурите им не са с фиксирани стойности, те могат да бъдат променяни според условията на партньорите за доставка на Güttler Kft.
Клиентите могат да поръчат продукти или услуги от Güttler Kft. с помощта на писмо, факс, имейл, телефон, лично или на интернет страницата. При някои от заявените по телефон, имейл или лично поръчки, Güttler Kft. може да поиска от Клиента да представи писмено потвърждение, подпечатано с фирмен печат. Лицата, които заявяват поръчките, трябва да бъдат упълномощени за това и трябва при заявката да го удостоверят.
Договорът се смята за валиден от момента, в който Клиентът получи писмено или по електронен път потвърждение за своята заявка.
Güttler Kft. Има право да разтрогне еднолично договора, ако се появят съмнения относно платежоспособността или кредитната история на Клиента, най-вече ако срещу него има образувано производство за фалит.
Клиентът има право в 14-дневен срок да се откаже от сделката. Ако договорът е подписан извън помещение и между лица от растояние и се отнася за услуга, и който според законовите разпоредби и правни норми, залегнали в правителствената наредба е влезнал в сила, Клиентъ може в 14-дневен срок еднолично да го разтрогне при следните условия:
Клиентът може да се възползва от правото си да се откаже от договора при
а) договор за покупка на продукт
аа) продукт
аб) при приемането на повече продукта, ако получаването на някои от продуктите се извършва в различно време, при последния доставен продукт
ав) при продукт, състоящ се от повече части, след получаването на последната част
аг) ако продуктът трябва да бъде системно доставян при първата доставка и при определения от Клиента ден за получаване на продукта от трето лице, различно от куриерска фирма;
б) за слючен за услуга договор, при който Клиентът може да се възползва от правото си за отказ в 14-дневен срок

 

2. Срок на изпълнение

Güttler Kft. си запазва правото за частична или на място доставка за всеки един договор. При доставка на място, Клиентът е длъжен за заплати цената на продукта.
Срокът на доставка – ако страните не са договорили срок, различен от този – е 60 дни от направената поръчка.

 

3. Покупко-продажба, качествени или количествени забележки

Покупко-продажбите – при липса на различни от това клаузи – се осъществяват в седалището на Güttler Kft. Упълномощено от страна на Güttler Kft. лице под формата на служител или сътрудник на фирмата извършва предаването на продуктите и разполага с правата за подписване на правните документи, отнасящи се до продажбата.
Ако има забележки или предявени искания към качеството или състоянието на продукта, Клиентът е длъжен да го направи по време на предаването на продукта. Ако Клиентът не предяви претенции, след подписването на правните документи относно покупко-продажбата продуктите се считат за предадени на Клиента без забележки или липси.
Клиентът може да направи рекламация за скрити дефекти на предадения му продукт в рамките на гаранционния срок на продукта. При предявяване на претенции от страна на Клиента за скрити дефекти, Güttler Kft. прави проверка на продукта и материала за отговаряне на условията за качество. Промяна на продукта, неговата преработка или настройка се извършва от Güttler Kft само тогава, ако в момента на покупко-продажбата продуктът не отговаря на условията за качество.
При установени липси на продукта, които не пречат на нормалната работа, Клиентът не може да го получи и не може да заплати стойността му.

 

4. Цени и условия за плащане

Цените, определени от Güttler Kft. в каталозите и ценовите листи, са с информационно предназначение.
Заплащането на заявените услуги или продукти трябва да бъде извършено в срока, указан на фактурата, издадена за тях. На нея е определен и начина на плащане. Ако има претенции за част от фактурата, Клиентът няма право да откаже да заплати и останалите продукти или услуги, присъстващи на нея. Güttler Kft. има право да издаде фактурата – ако в договора не присъства друга клауза – в момента на предаването на закупения продукт или извършването на услуга на Клиента. Ако Клиента извърши плащане по банков път, то за дата за заплащане се смята денят, в който сумата е преведена по сметката на Güttler Kft.
Güttler Kft. има право да изготви и изпрати фактура на Клиента за неполучени или неприети продукти, които той е длъжен да заплати въпреки това в определения за това срок.
Сумата може да бъде изплатена на части само с писмено съгласие от страна на Güttler Kft.
При пресрочване на срока за плащане, Güttler Kft. има право за начисляване на наказателна лихва.
При нарушаване на условията за плащане от страна на Клиента, Güttler Kft има право да премахне направените отстъпки за плащане, еднолично да прекрати договора и да предяви неустойки към Клиента.

 

5. Запазване на собственост

Продуктът или услугата, залегнали като предмет на договора за продажба, остават собственост на Güttler Kft. до момента на тяхното заплащане.
Ако Клиентът или друго лице закачи, разбърка, рециклира продукт, представляващ собственост на Güttler Kft., то тогава фирмата заявява права върху получените продукти и начислява стойността на тези продукти върху стойността на получените.

 

6. Отговорност

Güttler Kft не носи отговорност за щети на Клиента, които не са възникнали дирекно от изпълнението на договора, конкретно за претърпени материални загуби или загубени ползи.
Данните, присъстващи в проспектите и брошурите на Güttler Kft. са само информативни и не могат да се разглеждат като писмено предложение, за тяхното съдържание Güttler Kft. не поема никаква отговорност.
Güttler Kft не носи отговорност за това, дали Клиентът използва закупения продукт за собствени цели. Клиентът е длъжен преди закупуване на продукта да провери дали е подходящ за неговите нужди.

 

7. Заключителни разпоредби

За информиране и улеснение на клиентите си, Güttler Kft. Разполага своите ОУД във всички свои търговски офиси, в своя уебсайт, на гърба на фактурите си.
Güttler Kft. информира своите клиенти и за евентуални промени по ОУД. Направените по ОУД промени се вземат под внимание в следващите ги договори.
При всяка покупка на продукт или услуга, Клиентите декларират, че са запознати и ще се придържат към ОУД.
Ако по изпълнение на договора възникне правен спор между Клиента и Güttler Kft., то легитимните за уреждането му инстанции за Районен съд – гр. Сегед или Апелативен съд – гр. Сегед.
За уреждане на равен спор относно въпроси и условия, които не са залегнали в ОУД, са валидни законовите разпоредби, заложени в унгарското действащо законодателство.
Настоящите ОУД са влезли в сила от 26.10.2015 г. и се прилагат за всички следващи ги договори.


Този сайт съхранява бисквитки, които можете да потвърдите, като щракнете върху Приеми. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close